Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Aktualności

Powrót

Podpisane porozumienie dla projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2018 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Głównym Urzędem Statystycznym zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020.

Projekt PDS będzie realizowany w okresie  1.07.2018 r – 30.06.2021 r. 

Celem głównym Projektu PDS jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. Na cel główny składają się poszczególne cele szczegółowe takie jak poprawa dostępności e-usług, dostarczenie nowych funkcjonalności i rozszerzenie funkcjonalności usług istniejących oraz rozbudowa infrastruktury o elementy niezbędne do świadczenia e-usług na wysokim poziomie dojrzałości. Cel ten zostanie zrealizowany przez dostarczenie nowych lub rozbudowę obecnych usług portalu geostatystycznego oraz z uwzględnieniem wynikowych informacji opracowywanych na bieżąco w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, a także innych przedsięwzięć statystyki publicznej, w tym Projektów realizowanych w ramach umów o dotacje. Portal ten będzie prezentował posiadane przez statystykę publiczną dane oraz wyniki analiz geostatystycznych, krytyczne dla funkcjonowania państwa, samorządów i społeczności lokalnych, będą one mogły być prezentowane w dogodnej formie graficznej przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych. Dodatkowym celem będzie utworzenie rozwiązań wspomagających prezentację wyników bieżących badań statystycznych i co jest szczególnie istotne, wyników  kolejnych spisów powszechnych  rundy 2020/2021.

Cele Projektu PDS zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców. Projekt PDS jest odpowiedzią na potrzeby, które pojawiły się po realizacji Projektu Portal Geostatystyczny – Faza II. Część z nich zgłoszono w trakcie przeprowadzanych szkoleń oraz prezentacji funkcjonalności Portalu Geostatystycznego, inne wpływały do GUS w postaci zapytań lub próśb o umożliwienie wykonania szczegółowych analiz. Potrzeby zgłaszane były przez odbiorców indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz klientów instytucjonalnych, w tym przedstawicieli administracji publicznej.

W wyniku realizacji Projektu PDS zakłada się, że udostępnione zostaną następujące e-usługi:

US-01    Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;

US-02    Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach;

US-03    Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal;

US-04    Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego;

US-05    Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal;

US-06    Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi.

Powyższe usługi mają przede wszystkim zapewnić większą wygodę i skrócenie czasu realizacji przez klientów (przedsiębiorców i obywateli) ich procesów biznesowych poprzez zapewnienie im możliwości załatwiania spraw przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z GUS, zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii. Zakłada się również osiągnięcie poprawy efektywności dzięki zwiększeniu ilości i zakresu przetwarzanych danych w formie elektronicznej obsługiwanych przez GUS oraz poprawie komunikacji elektronicznej z użytkownikami. Dostarczane usługi poprzez zwiększenie dostępności oraz zakresu danych statystycznych przyczyniać się będą do zwiększenia użyteczności tych danych, a przez to możliwości ich powszechnego, wielokrotnego wykorzystania przez docelowych odbiorców danych statystycznych.