Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Bank Danych Lokalnych

 

 

Jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Gromadzi, systematycznie uzupełnia, aktualizuje informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego. Bank Danych Lokalnych (BDL):

  • zapewnia stały, przyjazny dla korzystających, dostęp do aktualnych informacji statystycznych,
  • umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych w układach regionalnych i lokalnych.

Katalog cech opisujących jednostki podziału terytorialnego Polski zawiera wiele uporządkowanych dziedzinowo pozycji. Ich liczba jest różna w kolejnych latach w zależności od zakresu prowadzonych badań oraz stopniowej rozbudowy zawartości informacyjnej Banku.

Bank Danych Lokalnych dostępny jest na stronie: BDL.stat.gov.pl.

Zasoby Banku Danych Lokalnych uzupełniane są sukcesywnie, po otrzymaniu odpowiednich partii danych. Opis aktualnego stanu bazy za ostatni rok sprawozdawczy znajduje się w menu Pomoc->Stan danych->Stan zasilenia za ....

Wymagania aplikacji dotyczące przeglądarki przedstawione są na stronie Pomoc->Wymagania aplikacji