Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Definicje

 

Definicje

 

1. Kartogram - mapa tematyczna przedstawiająca wartości wybranego atrybutu obiektów dwuwymiarowych, czyli powierzchniowych, powstających przez podział pewnego obszaru. Granice obiektów są z góry określone, np. przez podział administracyjny, a odpowiadające obiektom wartości atrybutu prezentowane są graficznie, np. barwą lub szrafurą, zazwyczaj z uwzględnieniem podziału przedziału zmienności atrybutu na klasy. Wartości te przyjmują postać względną, są nimi chociażby takie mierniki, jak: liczba ludności na 1 km2, zużycie nawozów sztucznych na 1 km2, dochód narodowy na 1 osobę.

 

Prezentacja rozkładu przestrzennego wybranego zjawiska tematycznego za pomocą kartogramu

 

Metody tworzenia przedziałów:

  • Odchylenie standardowe - przedziały wyznaczone przez średnie odchylenie od średniej arytmetycznej wartości danego zjawiska; granicami przedziałów są odstępy od średniej arytmetycznej zbioru w postaci krotności odchylenia standardowego;
  • Równe przedziały - przedziały o tej samej rozpiętości;
  • Kwantyle - przedziały równoliczne tj. przedziały o tej samej liczbie elementów;
  • Przedziały naturalne - granice przedziałów w naturalny sposób odzwierciedlają przerwy w ich rozkładzie. Metoda ta wykorzystywana jest dla danych o równomiernym rozkładzie;
  • Własne przedziały – wartości przedziałów wyznaczane przez użytkownika dla danego zjawiska;

 

2. Kartodiagram - mapa tematyczna przedstawiająca zmienność wybranych atrybutów obiektów przestrzennych, czyli tematu, za pomocą wykresów, np. wykresów słupkowych lub wykresów kołowych.

 

Prezentacja wybranego zjawiska tematycznego za pomocą kartodiagramu prostego

 

Prezentacja wybranego zjawiska tematycznego za pomocą kartodiagramu kołowego-strukturalnego

 

Prezentacja wybranego zjawiska tematycznego za pomocą kartodiagramu słupkowego-strukturalnego

 

 

Źródła definicji: http://www.ptip.org.pl - Internetowy leksykon geomatyczny, http://www.gisplay.pl/kartografia/metody-prezentacji-danych.html, opracowania własne.