Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

 

NSP

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Spis dotyczył stanu w dniu 31.03.2011 r. i obejmował osoby stale zamieszkałe (zameldowane) na obszarze Polski (bez względu na fakt, czy te osoby przebywały w kraju w czasie spisu czy też były za granicą) oraz osoby przebywające w Polsce czasowo.

Spis 2011 został przeprowadzony przy wykorzystaniu metody mieszanej, obejmującej wykorzystanie administracyjnych źródeł danych (rejestrów i systemów informacyjnych), pozyskanie danych bezpośrednio od ludności w ramach zainicjowanych badań ankietowych tzn.: poprzez badanie reprezentacyjne - przeprowadzane w oparciu o formularz z szerokim zakresem tematów i pytań (tzw. formularz długi) oraz poprzez tzw. badanie pełne - przeprowadzane w oparciu o formularz krótki, przeznaczony dla wszystkich osób niewylosowanych do badania reprezentacyjnego.

Zastosowane rozwiązania i procedury łączenia danych z obu badań oraz źródeł administracyjnych pozwoliły uzyskać jeden zestaw spójnych wyników.

Spis 2011 był badaniem zrealizowanym wyłącznie przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych. Oprócz wywiadów przeprowadzanych przez rachmistrzów przy pomocy urządzeń typu hand-held (metoda CAPI), zastosowano również dwie nowe metody zbierania danych: wywiady telefoniczne (metoda CATI) i samospis internetowy (metoda CAII).

W badaniu reprezentacyjnym zostały zebrane informacje, dla których nie było odpowiednich danych w rejestrach i systemach informacyjnych. Bezprecedensowa wielkość próby losowej mieszkań – 20%, dobieranej z ponad 70 tys. warstw obejmujących wszystkie gminy w kraju, zagwarantowała reprezentatywne wyniki spisu począwszy od poziomu powiatu. Uzyskane w badaniu reprezentacyjnym dane stanowią najbardziej istotną/podstawową część informacji pozyskanych w NSP 2011.

Na podstawie wyników NSP 2011 wyodrębnione zostały następujące kategorie ludności:

 • Ludność faktycznie zamieszkała,
 • Rezydenci (ludność rezydujaca).

W Portalu Geostatystycznym zaprezentowane zostały wybrane dane z poszczególnych tematów badawczych ujętych w NSP 2011 w następujących podziałach (każdorazowo dla ludności faktycznie zamieszkałej i ludności rezydującej):

 1. Ludność według cech demograficznych
 • ludność według płci,
 • ludność według pojedynczych roczników wieku,
 • ludność według ekonomicznych grup wieku,
 • ludność według stanu cywilnego (prawnego i faktycznego).
 1. Edukacja
 • ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci,
 • ludność w wieku 13 lat i więcej według trybu kontynuacji nauki i płci.
 1. Aktywność ekonomiczna
 • ludność aktywna ekonomicznie według ekonomicznych grup wieku ludność aktywna ekonomicznie według 10 letnich grup wieku ludność aktywna ekonomicznie według poziomu wykształcenia pracujący według sektorów ekonomicznych,
 • bezrobotni według czasu poszukiwania pracy.
 1. Dojazdy do pracy
 1. Źródła utrzymania
 • ludność według płci i głównego źródła utrzymania,
 • ludność według płci oraz głównego i dodatkowego źródła utrzymania.
 1. Niepełnosprawność
 • osoby niepełnosprawne według płci i kategorii niepełnosprawności.
 1. Kraj obywatelstwa
 • ludność według kraju obywatelstwa,
 • ludność według obywatelstwa i płci,
 • ludność według obywatelstwa i ekonomicznych grup wieku.
 1. Kraj urodzenia
 • ludność według kraju urodzenia,
 • ludność według miejsca urodzenia i płci,
 • ludność według miejsca urodzenia i ekonomicznych grup wieku.
 1. Migracje
 • ludność według okresu zamieszkania w obecnej miejscowości.
 1. Migracje wewnętrzne
 • ludność według miejsca poprzedniego zamieszkania.
 1. Migracje zagraniczne
 • ludność według kraju poprzedniego zamieszkania.
 1. Imigracja
 • imigranci według kraju poprzedniego zamieszkania,
 • imigranci według czasu przebywania i płci.
 • imigranci według przyczyny przebywania w Polsce,
 1. Emigracja
 • emigranci według kraju przebywania.
 • emigranci według płci i ekonomicznych grup wieku,
 • emigranci według czasu przebywania i płci,
 1. Gospodarstwa domowe
 • gospodarstwa domowe według liczby osób,
 • gospodarstwa domowe według składu rodzinnego.
 1. Rodziny
 • rodziny według typu rodziny,
 • rodziny według typu i liczby dzieci,
 • rodziny z dziećmi według typu i liczby dzieci w wieku 0-24 lata pozostających na utrzymaniu,
 • dzieci w rodzinach według typu rodziny,
 • dzieci w wieku 0-24 lata pozostające na utrzymaniu w rodzinach według typu rodziny.
 1. Mieszkania
 • mieszkania według statusu zamieszkania,
 • mieszkania według form własności,
 • mieszkania zamieszkane według liczby izb,
 • mieszkania zamieszkane według powierzchni użytkowej,
 • mieszkania zamieszkane według wyposażenia w instalacje sanitarno-techniczne,
 • mieszkania zamieszkane według sposobu ogrzewania,
 • mieszkania zamieszkane stale według liczby osób przypadających na izbę,
 • mieszkania zamieszkane stale według powierzchni użytkowej przypadającej na osobę,
 • osoby w mieszkaniach według statusu zamieszkania,
 • ludność w mieszkaniach według form własności,
 • ludność w mieszkaniach według liczby izb,
 • ludność w mieszkaniach według powierzchni użytkowej,
 • ludność w mieszkaniach według wyposażenia w instalacje sanitarno-techniczne,
 • ludność w mieszkaniach według sposobu ogrzewania.
 1. Budynki
 • zamieszkane budynki według rodzaju,
 • zamieszkane budynki według form własności,
 • zamieszkane budynki według liczby mieszkań,
 • budynki mieszkalne według okresu budowy,
 • zamieszkane budynki według wyposażenia w instalacje sanitarno-techniczne,
 • zamieszkane budynki według sposobu ogrzewania.