Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Główny Urząd Statystyczny realizuje obecnie projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). W ramach projektu rozbudowana zostanie aplikacja mapowa Portalu Geostatystycznego oraz aplikacja mobilna. Zostaną również uruchomione usługi, dzięki którym możliwe będzie wykonywanie geostatystycznych analiz eksploracyjnych oraz budowa modelu analitycznego.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ANKIETY. Państwa odpowiedzi pomogą nam w odpowiednim zaprojektowaniu funkcjonalności oraz pozwolą sprawdzić, czy zaplanowane metody i narzędzia odpowiadają preferencjom użytkowników końcowych projektowanego systemu PDS.

 

Ankieta jest w pełni anonimowa. Niezbędny czas na jej wypełnienie to 10-15 minut.

Serdecznie dziękujemy Państwu za zaufanie i jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas.

 

 

 

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Przedstawiciel GUS członkiem Komitetu Wykonawczego UN-GGIM: Europe

W dniu 5 października 2016 roku w Budapeszcie odbyło się trzecie plenarne spotkanie UN-GGIM: Europe (ang. European Region of the United Nation Committee of Expert on Global Geospatial Information Management – Europejski Komitet Ekspertów ONZ ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną).

Spotkanie zgromadziło ponad 90 uczestników, członków kadry kierowniczej z krajowych agencji mapowych i urzędów statystycznych państw członkowskich. Ponadto w spotkaniu brali udział przedstawiciele organizacji międzynarodowych – pełniących rolę obserwatorów, w tym min. Eurostat, EuroGeographics, European Forum for Geography and Statistics (EFGS).

Celem spotkania było podsumowanie raportów i wyników prac: Komitetu Wykonawczego (ExCom), Grupy roboczej A ds. Danych Centralnych, Grupy Roboczej B ds. Integracji Danych oraz doświadczeń krajów w zakresie współpracy pomiędzy agencjami mapowymi a urzędami statystycznymi. Ponadto przedstawione zostały zagadnienia dotyczące Europy, omawiane podczas 6-go posiedzenia Komitetu Ekspertów dot. UN-GGIM, które odbyło się w sierpniu 2016 r. w Nowym Jorku. W podsumowaniu spotkania omówiony został plan działalności UN-GGIM: Europe na lata 2017 – 2020.

Główny Urząd Statystyczny reprezentował Pan Janusz Dygaszewicz - Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań, który wygłosił referat pt. Dobra współpraca jako podstawa statystyki geoprzestrzennej w Polsce.

Spotkanie miało również na celu powołanie nowych członków Komitetu Wykonawczego (ExCom). Nominację odebrał Pan Janusz Dygaszewicz będący pierwszym przedstawicielem statystyki w gronie ExCom. Doświadczenie zdobyte w ramach dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć takich jak spisy powszechne, Big Data oraz wdrożenie technologii GIS w statystyce polskiej, jak również zaangażowanie w prace UN-GGIM na poziomie globalnym zostały docenione przez Komitet jako wartość dodana działalności UN-GGIM: Europe. Uczestnictwo przedstawiciela statystyki w pracach Komitetu będzie miało znaczący wpływ na podejmowane decyzje oraz prowadzone działania w kontekście produkcji statystycznej na poziomie europejskim jak i globalnym.

Szczegółowe informacje ze spotkania dostępne są na stronie UN-GGIM: Europe
http://un-ggim-europe.org/content/3rd-plenary-un-ggim-europe