Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Główny Urząd Statystyczny obecnie realizuje projekt Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS), którego celem jest rozbudowa Portalu Geostatystycznego. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2022 r. Nowy system będzie oferował bogaty zakres kartograficznych metod prezentacji danych statystycznych, możliwość wykonywania analiz geostatystycznych oraz tworzenia modeli wykorzystujących zasoby statystyki publicznej oraz dane własne użytkowników. Informacje wynikowe będą mogły być prezentowane w dogodnej formie graficznej, w tym w dynamicznych siatkach podziału przestrzeni, przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/przestrzenne-dane-statystyczne-w-systemie-informacyjnym-panstwa-pds/.

W związku z przebudową może wystąpić ograniczony dostęp do Portalu Geostatystycznego. Przepraszamy za chwilowe niedogodności.

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Udział GUS w siódmej sesji Komitetu Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM)

Pan Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w GUS, pełniący jednocześnie funkcję Prezydenta Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS), uczestniczył w siódmej sesji Komitetu Ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM), kóra odbyła się w dniach 31 lipca - 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Poprzedzona wieloma wydarzeniami towarzyszącymi w dniach od 31 lipca do 1 sierpnia 2017 siódma sesja UN-GGIM (2-4 sierpnia 2017 r.) zgromadziła prawie 400-stu przedstawicieli krajowych organów statystycznych i geoprzestrzennych państw członkowskich oraz międzynarodowymi ekspertów w dziedzinie geoprzestrzenii z całego świata.

Podczas sesji formalnej,która odbyła się w dniu 3 sierpnia, Komisja wybrała przedstawicieli Biura w składzie: USA (reelekcja), Chiny (reelekcja), Holandia oraz Kamerun. 
Pan Dygaszewicz, jako przedstawiciel polskiej delegacji, przedstawił oficjalne stanowisko polskiej statystyki publicznej w zakresie punktu 10 sesji: Integracja danych statystycznych, geoprzestrzennych oraz innych powiązanych informacji:

  • Polska popiera raport Grupy Ekspertów ds. Integracji danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną (the Expert Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information) oraz uznaje prace i starania Grupy Ekspertów.
  • Globalne Ramy Odniesienia Przestrzennego dla Statystyki (the Global Statistical Geospatial Framework) oraz "Model 10-poziomowy", proponowane do dalszego opracowania przez Polskę mogą znacznie przyspieszyć praktyczną integrację danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w celu wspierania podejmowania decyzji politycznych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych, w tym opracowanie Wskaźników dla Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Polska popiera działania Komisji Statystycznej skierowane do regionalnych organów statystycznych związane z rozwijaniem i wzmacnianiem partnerstw z regionalnymi organami Komitetu Ekspertów.
  • Polska popiera wniosek, zgodnie z którym Grupa Ekspertów powinna aktywnie uczestniczyć w pracach związanych ze Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2020 w zakresie promocji integracji informacji statystycznych i geoprzestrzennych oraz wdrażania Globalnych Ram Odniesienia Przestrzennego dla Statystyki.
  • Polska aktywnie promuje integrację informacji statystycznych i geoprzestrzennych oraz wdrażanie Globalnych Ram Odniesienia Przestrzennego dla Statystyki poprzez aktywny udział w Globalnym i Regionalnym Komitecie ONZ UN-GGIM. Polska uczestniczy także w innych europejskich inicjatywach dotyczących łączenia danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną - koordynowanych przez UNECE, Eurostat i Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS).
 

Więcej informacji dostępnych pod adresem: http://ggim.un.org/ggim_committee.html