Karuzela_Portal_Geostatystyczny

 

 

Mapy

 

Podręcznik użytkownika

 

Główny Urząd Statystyczny obecnie realizuje projekt Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS), którego celem jest rozbudowa Portalu Geostatystycznego. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2022 r. Nowy system będzie oferował bogaty zakres kartograficznych metod prezentacji danych statystycznych, możliwość wykonywania analiz geostatystycznych oraz tworzenia modeli wykorzystujących zasoby statystyki publicznej oraz dane własne użytkowników. Informacje wynikowe będą mogły być prezentowane w dogodnej formie graficznej, w tym w dynamicznych siatkach podziału przestrzeni, przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/przestrzenne-dane-statystyczne-w-systemie-informacyjnym-panstwa-pds/.

W związku z przebudową może wystąpić ograniczony dostęp do Portalu Geostatystycznego. Przepraszamy za chwilowe niedogodności.

Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje:

  • gromadzenia,
  • prezentowania,
  • udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo – badawczych.

Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej, z zachowaniem tajemnicy statystycznej.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezentacji kartograficznej, jak:

  • kartogramy,
  • kartodiagramy.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania informacji w Portalu Geostatystycznym są: Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Aktualności

Powrót

Podpisane porozumienie dla projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2018 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Głównym Urzędem Statystycznym zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020.

Projekt PDS będzie realizowany w okresie  1.07.2018 r – 30.06.2021 r. 

Celem głównym Projektu PDS jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. Na cel główny składają się poszczególne cele szczegółowe takie jak poprawa dostępności e-usług, dostarczenie nowych funkcjonalności i rozszerzenie funkcjonalności usług istniejących oraz rozbudowa infrastruktury o elementy niezbędne do świadczenia e-usług na wysokim poziomie dojrzałości. Cel ten zostanie zrealizowany przez dostarczenie nowych lub rozbudowę obecnych usług portalu geostatystycznego oraz z uwzględnieniem wynikowych informacji opracowywanych na bieżąco w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, a także innych przedsięwzięć statystyki publicznej, w tym Projektów realizowanych w ramach umów o dotacje. Portal ten będzie prezentował posiadane przez statystykę publiczną dane oraz wyniki analiz geostatystycznych, krytyczne dla funkcjonowania państwa, samorządów i społeczności lokalnych, będą one mogły być prezentowane w dogodnej formie graficznej przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych. Dodatkowym celem będzie utworzenie rozwiązań wspomagających prezentację wyników bieżących badań statystycznych i co jest szczególnie istotne, wyników  kolejnych spisów powszechnych  rundy 2020/2021.

Cele Projektu PDS zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców. Projekt PDS jest odpowiedzią na potrzeby, które pojawiły się po realizacji Projektu Portal Geostatystyczny – Faza II. Część z nich zgłoszono w trakcie przeprowadzanych szkoleń oraz prezentacji funkcjonalności Portalu Geostatystycznego, inne wpływały do GUS w postaci zapytań lub próśb o umożliwienie wykonania szczegółowych analiz. Potrzeby zgłaszane były przez odbiorców indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz klientów instytucjonalnych, w tym przedstawicieli administracji publicznej.

W wyniku realizacji Projektu PDS zakłada się, że udostępnione zostaną następujące e-usługi:

US-01    Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;

US-02    Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach;

US-03    Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal;

US-04    Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego;

US-05    Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal;

US-06    Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi.

Powyższe usługi mają przede wszystkim zapewnić większą wygodę i skrócenie czasu realizacji przez klientów (przedsiębiorców i obywateli) ich procesów biznesowych poprzez zapewnienie im możliwości załatwiania spraw przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z GUS, zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii. Zakłada się również osiągnięcie poprawy efektywności dzięki zwiększeniu ilości i zakresu przetwarzanych danych w formie elektronicznej obsługiwanych przez GUS oraz poprawie komunikacji elektronicznej z użytkownikami. Dostarczane usługi poprzez zwiększenie dostępności oraz zakresu danych statystycznych przyczyniać się będą do zwiększenia użyteczności tych danych, a przez to możliwości ich powszechnego, wielokrotnego wykorzystania przez docelowych odbiorców danych statystycznych.